Csepeli Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Csepeli Evangélikus Egyházközség
Igehirdetések, írások
Igehírdetések
Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után...
 

Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után...

Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Amos 8,11-12.

A hallgatás rossz. A legrosszabb. Ha nagyon bánt valami, vagy valaki, akkor általában hallgatok. Van, hogy Isten hallgat. Nincs szava az emberhez. Csinálj, amit akarsz – úgysem hallgatsz rám. Az ítélet legvalóságosabb megnyilvánulása, amikor Isten hallgat. Teremtő, éltető szavának hiánya a halált hordozza magában. Azt a halált, ami nem pusztán fizikai pusztulás, hanem lelki, szellemi. Ennél rettenetesebbet elképzelni sem lehet. Ha Isten hallgatása tölti be a világot, akkor az a vihar előtti csend. Azé a viharé, ami mindent el fog pusztítani.

Istennek háromféle igéje van. Az írott – a Biblia. A hirdetett – a Biblia magyarázata. És a közvetlen, a prófétai: Így szól az Úr! Az első kettő a harmadik nélkül mit sem ér. Olvashatja valaki a Bibliát, az csak egy könyv marad. Hallgathat tudós magyarázatokat is, de az is csak szó marad. A prófétai azonban megszólít. Hitet ébreszt, gyógyít, cselekvésre ösztönöz, életre kelt. Erre van szükségünk. Izrael történetében is volt ilyen. „És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás”. 1Sám 3,1. Mi volt az oka? Mindig oka van annak, ha Isten hallgat. Akkor a papok bűnei miatt hallgatott. Most a keresztények bűnei miatt hallgat. A legfőbb bűn az, hogy az istentiszteletet megvetik. Vagy babonaságra használják, mint a katolikusok, vagy a maguk gondolataiban való kéjelgésre, mint a protestánsok. Amikor az istentiszteletet az emberek a maguk kívánsága szerint gyakorolják, akkor Isten elhallgat. Az istentisztelet lényege ugyanis – bármilyen furcsán hangzik – Isten tisztelete. Őt viszont csak az tiszteli, aki hisz a szavának és azt igaznak fogadja el. Szólt Isten régen a próféták által, most pedig Fia által. Jézus szava nem kizárólag a Bibliában olvasható. A Szent Szellem által szól ma is azok szája által, akik az övéi. Ez közvetlen kijelentés, ami nem független a Szentírástól, de a betűnél több, mert életet hordoz. Az emberek azonban jobban szeretik a halált, mint az életet. Nem kíváncsiak az élet beszédére. Ha mégis, akkor csak ideig óráig. Hát ezért hallgat Isten a mi korunkban. Amit nem akarunk hallani, azt viszont látni fogjuk. A végórán aztán majd keresni fogják Isten szavát az emberek. Amikor nem lesz elég amivel egymást vagy magukat ámítják, akkor vágyakozni fognak arra, hogy Isten szólaljon meg. De ő hallgatni fog.

Csepel, 2022. október 30.

Társoldalak
Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked.
Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz...
Amikor pedig közeledett megfeszítésének ideje, eltökélte magát, hogy felmegy Jeruzsálembe és angyalokat küldött maga előtt...
Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére.
Ti vagytok a föld sója...
Újév
Óév este
Karácsony második napja
Karácsony
Szenteste
Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit !
Azután ezt is mondja: „Örüljetek, népek, az ő népével együtt.
Örülj és örvendezz, Sionnak leánya, mert ímé elmegyek és közötted lakozom...
Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte...
Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek...
És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk: Ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal...
Amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme, ott egy vízkóros ember került elé...
Ezért hajtom meg térdemet az Atya előtt, akitől minden nemzetség nevét nyerte a mennyben és a földön...
Azt mondom: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek...
Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc?
Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az én Uram, az ÚR –, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen.
Rámutatok testvéreim, a jó hírre, amelyet hírül adtam nektek, amelyet elfogadtatok, amelyben meg is maradtatok...
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda...
Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem...
Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot...
Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg...
Nincs különbség zsidók és nem zsidók között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő nagylelkű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert „aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik”...
Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban...
Akik könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd.
Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk...
Azon a napon az én nevemben kértek, és nem, mondom nektek, hogy nem én kérem majd az Atyát értetek, mert maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és elhittétek, hogy én Istentől jöttem.
Amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok országa felé vezette őket, bár arra közelebb lett volna...
Krisztus is szenvedett és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek...
Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül.
És emelvén az ő keresztfáját, méne az úgynevezett Koponya helyére, a melyet héberül Golgothának hívnak.
Krisztus pedig mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg...
Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az ÚR a pusztában negyven éven á
Jézus mondta: Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol...
Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzá menvén Ésaiás próféta, az Ámós fia, monda néki...
Majd megmutatta nekem Jósuát, a főpapot, amint az Úr angyala előtt állt...
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok...
Keressétek az Urat, amíg megtalálható...
Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak...
Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai...
Jézus a kapernaumi százados történetében: Bizony mondom nektek; senkiben sem találtam ilyen hitet Izraelben!
Az Úr szemtől szemben beszélt Mózessel, ahogy az ember a barátjával beszél.
Íme szolgám, akit támogatok; választottam, akiben szent szellemem gyönyörködik...
Minden szenvedésüket Ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadította őket...
Újév
Lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön...
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt...
Egy éjszakai látomásban feltárult a titok Dániel előtt, Dániel pedig áldotta érte a menny Istenét...
Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól...
Mert Istennek valamennyi ígérete benne (Jézusban) lett igenné...
Jézus mondja: Mellettem nem ember tesz bizonyságot...
Igehirdetés 2021.12.05. ádvent 2. vasárnapja
Jézus Krisztus örömhíre pedig így kezdődött...
Ezután láttam új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt…
Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg...
Titeket pedig a szabadság törvénye alapján fognak megítélni, ezért nem lesz mentő körülmény!
Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk...
Bárcsak olyan volnék, mint amilyen hajdan, mint mikor még Isten vigyázott rám...
Aki lopott, többé ne lopjon! Inkább fáradozzon...
Szeresd az Urat, az Istent teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből...
Hanem mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre...
Vissza-visszaemlékezik és megalázódik bennem az én lelkem...
Péter így szólt: Vedd észre, hogy mi elhagytuk a sajátunkat, hogy kövessünk téged...
Jézus mondja: Senki sem jöhet hozzám, ha nem az Atya adja meg neki...
Azt kérdezte Jézustól valaki: Uram, kevesen fognak üdvözülni...
Ne engedd, hogy elbukjunk a kísértésben! Hanem szabadíts meg a gonosztól!
Mit gondoljunk Ábrahámról? Ő a zsidók ősatyja. Ezt nyerte Ő, a hitéért...
Vigyázzatok, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon...
Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született...
A nagy halfogás
Legyetek irgalmasok, mint Atyátok! Ne ítéljetek, és nem estek ítélet alá!
Egyszer Jézus, szombaton vendégségbe ment egy magasrangú farizeus házába...
Kicsoda vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, a kit elbocsátok...
Meddig bánkódsz még Saul miatt?
Ti pedig maradjatok Jeruzsálemben, amíg felruháztattok mennyei erővel!
Mindazáltal az embernek Fia mikor eljön, avagy talál-e hitet e földön ? Lk 18, 1-8. (Példázat az imádságról)
A főpapok és írástudók pedig, látván a csodákat, a melyeket cselekedett, és a gyermekeket, a kik ezt kiáltották a templomban: Hozsánna a Dávid fiának...
Húsvét utáni 3. vasárnap – Jubilate! Ujjongjatok
Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem...
Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre...
Húsvéthétfő
Húsvét
Nagypéntek
Nagycsütörtök
Annakokáért az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is!
Felment Jézus Jeruzsálembe és ott találta a templomban az ökör-, juh- és galambárusokat a pénzváltókkal...
Jézus így szólt: Én vagyok az életnek ama kenyere...
Másnap látta János, hogy Jézus jön hozzá, és így szólt: Íme az Isten báránya, aki felemeli a világ bűneinek terhét.
Jézus pedig előszólítván tanítványait, azt mondta: Tudjátok, hogy a népeken uraik hatalmaskodnak, de ne így legyen közöttetek; hanem aki nagy, legyen a szolgátok...
Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam, de te Uram örökké megmaradsz...
Amikor Jerikó felé ment, az út mellett egy vak koldus ült, aki így kiáltott: Jézus! Dávidnak fia, könyörülj rajtam!
Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait...
Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcseségével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával...
Jézus követeket küldött a samaritánusok egyik helységébe, hogy szállást készítsenek neki...
Mikor eljön az egész Izráel, hogy megjelenjék az Úr előtt, a te Istened előtt: olvasd fel a törvényt az egész Izráel előtt fülük hallatára...
Kiszállt tehát Noé és vele fiai, a felesége és fiainak a feleségei, és kijött a bárkából valamennyi állat, lábasjószág és csúszómászó, amely nyüzsög a földön, faja szerint...
Elközelített hozzátok az Isten országa. Lk 10,9.
Karácsony második napja
Karácsony első napja
Szenteste
És hallottam a nagy sokaságot, amint zúg, morajlik, mint a mennydörgés. Hallelujah! Uralkodik a mi Istenünk, ő mindenható...
A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által ! 2Tim1,14.
Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: íme a Bíró az ajtó előtt áll. Jak 5,9.
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, ahol igazság lakik. 2Pt 3,13.
Jézus mondja: Eljövök hamar – én az alfa és az ómega, a legelső és legutolsó, az eredet és a végzet...
Mikor az Olajfák hegyén leült, a tanítványok külön odamentek hozzá és kérték: »Mondd meg nekünk, mikor történnek ezek? És mi lesz a jele eljövetelednek és az idők végének?
Legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében...
Mikor elvégezte Isten a hetedik napon az ő munkáját, a melyet alkotott, elégedetten tekintett arra.
Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, akik igazságban járnak...
Ismét, mondom nektek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám...
Mondta pedig annak is, aki őt meghívta: Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat...
Jézus: Én viszont azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek ...Legyen a ti beszédetek: igen, igen, nem, nem; ami ezeknél több, a gonosztól van.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek.
Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. De ha valaki önzetlenül szereti Istent, arra Isten is ráismer. (1Kor 8,3)
Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel...
Keresztelő János: Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálam, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó...
Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-e...
Szentháromság ünnepe
De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik nektek abban az órában, amit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól tibennetek. Mt 10,20.
És ha valaki valamit mond az embernek Fia ellen, megbocsáttatik annak; de annak, a ki a Szent Lélek ellen szól, az istenkáromlás, meg nem bocsáttatik. Lk 12,10
De Mózes esedezett az Úrnak, az ő Istenének színe előtt: Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izráelről a te szolgáidról, kiknek megesküdtél te magadra, mondván nékik: Megsokasítom a ti magotokat mint az égnek csillagait; és azt az egész földet, melyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökké. És abbahagyá az Úr azt a veszedelmet, melyet az ő népére akart bocsátani. 2 Mózes 32, 11.13-14
(Az őr) a kapott parancs értelmében börtönbe vetette őket és lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Silás zsoltárokat énekelve dicsérték az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Apcsel 16, 24-25
Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és senki el nem veszi tőletek örömeteket És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Jn 16, 22.23/a
És most íme én tudom, hogy nem látjátok többé az én orcámat ti mindnyájan, kik között általmentem, prédikálván az Istennek országát. Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok, mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem nektek az Istennek teljes akaratát. Apcsel20, 25-27.
Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, Ő pedig Istenben.
Húsvéthétfő
Húsvét
Nagyszombat
Nagypéntek
Nagycsütörtök
Virágvasárnap
Vasárnapi igehirdetés, márc. 29.
Vasárnapi igehirdetés, márc. 22.
Légy nékem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem! Zsoltárok 31,3/b
Mert az Isten igéje élő erő, élesebb a kétélű kardnál...
Azon a vidéken volt a vidék első tisztviselőjének, Publiusznak a birtoka. Ez házába fogadott és három napig szívesen látott minket. Publiusz apja történetesen láztól és vérhastól gyötörve feküdt. Pál bement hozzá, s imádsággal és kézrátétellel meggyógyította. Erre az eseményre aztán a sziget (Málta) többi betege is odajött és meggyógyultak. Imahét Csepel
Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten képmására megteremtetett igazságban és valóságos szentségben Ef 4, 23-24.
Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Zsid 13,14.
Hálát adunk a mennyekben nektek eltett reménységért, a melyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangélium. Nem szűnünk meg értetek imádkozni, hogy járjatok méltóan az Úrhoz. Hálát adván az Atyának, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába, aki képe a láthatatlan Istennek. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Mert tetszett az Atyának, hogy őbenne lakozzék az egész teljesség, és hogy Ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére álta. Kol 1, 3
Az Ige megtestesült, köztünk lakott és láttuk dicsőségét
Szent este 2019. 12. 24.
Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban Fil 4, 4-7.
János pedig, mikor hallott a fogságban Krisztus cselekedeteiről, elküldött kettőt az ő tanítványai közül azzal a kérdéssel: Te vagy az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így felelt: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok: A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik.
Akkor felelt egy a Vének közül, és mondta nékem: Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam: Uram, te tudod. És mondta nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Jel 7, 13-17.
Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt jó kedvéből.
A parancsolatok
Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve.
Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak temploma után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé! Zsoltárok 84.
A kősziklára épített ház
Jeremiás a fazekasnál
És mondta Jézusnak: Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz országodban! Lk 23, 42
Ha – emberileg szólva – vadállatokkal küzdöttem Efezusban, mit használ nekem? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor csak »együnk és igyunk, mert holnap meghalunk«. Ne engedjétek magatokat félrevezetni: »A gonosz társalgás megrontja a jó erkölcsöt.« Józanodjatok ki teljesen, és ne vétkezzetek! Némelyek ugyanis nem ismerik Istent. Azért mondom ezt, hogy szégyelljétek magatokat!
Mindennek rendelt ideje van
Pünkösd
Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, szedje a sátorfáját, és úgy kövessen. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét értem, megtalálja azt.
Mondta neki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni! - Ő így felelt: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben … stb. Lukács 11, 1-4. Mt 6, 9-13.
"És nagy sokaság ment hozzá, vivén magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezték őket a Jézus lábai elé; és meggyógyította őket." Máté 15, 30.
„Visszatért a hetven tanítvány örömmel: Uram, még a démonok is engednek nekünk a te neved által! De azon ne örüljetek, hogy a szellemek (πνεύματα gör. pneümata) néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.”
Jézus mondja: ...én azért jöttem, hogy az élet tényleg az övék legyen, sőt, valami különleges élet!
Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok … Az életnek fejedelmét pedig megöltétek; kit az Isten feltámasztott a halálból …
Húsvét
Nagypéntek
Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen
Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, a kit akarnak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Máté 27, 15
Mert tudjuk, hogy a törvény Istentől való és tökéletes; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Nem azt teszem, amit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekszem ...Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által!
Aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét értem, megtalálja azt.
Mondta azért a szőlőnek ura: Mit cselekedjem? Elküldöm az én szerelmes fiamat: talán azt, ha látják, megbecsülik.
Máté 20, 1-16. A gazda és a szőlőmunkások példázata
Mindenekelőtt azt kell megértenetek, hogy az Írás egyetlen prófétai beszéde sem egyéni értelmezés dolga...
Jób válaszolt az Úrnak, s így szólt: Most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondolat, amely neked lehetetlen...
Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe..
A ki hű a kevesen, a sokon is hű az; és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az...
Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben…
Jöjjetek énhozzám mind, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugtatlak titeket.
A Jézus Krisztus születése pedig így történt
Mindent panaszkodás és vita nélkül cselekedjetek!
Lk 21, 27. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel.
De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad...
Az élet tisztelete
Jel 22, 11-14.
Olvasd! Lukács evangéliuma 20, 27-40. “Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő néki.”
Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Filippi 1,21.
Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondták: Keresztelő János küldött minket te hozzád: Te vagy-e az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk? És felelt Jézus: Mondjátok meg Jánosnak, a miket láttatok és hallottatok: hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. És boldog, valaki én bennem meg nem botránkozik. Lk 7, 20-23.
Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak; Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Zsolt 78, 1-7.
Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mt 6, 13.
90 éve szentelték fel a Csepeli Evangélikus templomot
Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket ! Máté 5, 43-44.
Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek, a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mt 18,19.
Mert nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát. Jer sir 3, 31-33.
Dr Zoltán Katalin temetése
Egy keresztelőre: Örülj nagyon Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Íme királyod jön hozzád! Zakariás 9,9.
"Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba ..." Róma 11, 17-24.
És mondta Jeremiás próféta Hanániás prófétának: Halld csak, Hanániás! Nem az Úr küldött téged, és te hazugsággal biztatod e népet. (15.)
Nem egy atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-e minket? Miért csalja hát ki-ki az ő felebarátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? Malakiás 2,10.
János 8, 1-11.
Lukács 4, 24-28
Márk 1, 14-18
1 Korinthus 2, 11-16. Pünkösd Hétfő
Apostolok csel. 2, 1-18. Pünkösd Vasárnap
Vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet te, és Áron, a te atyádfia, és szóljatok ím e kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
Tisztánlátás
És most hallgass Jákob, én szolgám, és Izrael, a kit én elválasztottam...
És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek bölcsességgel és megértőn. Jer 3,15.
Lukács 5, 33-38
Máté 28, 9-15.
Máté 28, 1-8. 2018. Húsvét
Böjt 6. vasárnap
Böjt 4. vasárnap
Böjt 3. vasárnap
Böjt 2. vasárnap
Böjt 1. vasárnap
Ötvened vasárnap
Hatvanad vasárnap
Hetvened vasárnap
Ökumenikus imahét, nyitónap (Máté 25,31-40)
Péter első levele, első fejezet 10-13.
Lukács 12, 23. "Az élet több..."
"az ember reménységét is úgy teszed semmivé..." Jób könyve
2 Péter 3, 3-9. 13-14.
I. Thessz 4, 13-18.
A királyi tisztviselő fiának meggyógyítása
2017. október 31.
Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. Zsid 11, 4.
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. 2 Tim 3, 16.
Tízparancsolat
I. Móz 2, 7. és I. Kor 15, 45.
Jákób álma – az Isten (I. Mózes 28, 10-22.)
Dávid bűne - Olvasd Dávid és Betsabé történetét!
AUGUSZTUS 20.
I. Korinthus 10, 1-12.
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
Egy esküvőre
Miből épül? (I. Jn 4, 16-19.)
Egy esküvői prédikáció
A jó pásztor életét (lelkét) adja a juhokért (János 10, 11-16)
Mint ma született csecsemők az igének tiszta, hamisítatlan tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek! (I. János 5, 4.)
Jézus – ma Húsvét hétfő (ApCsel 10,44)
Igehirdetés 2011.01.22.
Újév
Legyetek irgalmasok, mint Atyátok! Ne ítéljetek, és nem estek ítélet alá!
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster