Csepeli Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Csepeli Evangélikus Egyházközség
Igehirdetések, írások
Igehírdetések
Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam, de te Uram örökké megmaradsz...
Amikor Jerikó felé ment, az út mellett egy vak koldus ült, aki így kiáltott: Jézus! Dávidnak fia, könyörülj rajtam!
Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait...
Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcseségével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával...
Jézus követeket küldött a samaritánusok egyik helységébe, hogy szállást készítsenek neki...
Mikor eljön az egész Izráel, hogy megjelenjék az Úr előtt, a te Istened előtt: olvasd fel a törvényt az egész Izráel előtt fülük hallatára...
Kiszállt tehát Noé és vele fiai, a felesége és fiainak a feleségei, és kijött a bárkából valamennyi állat, lábasjószág és csúszómászó, amely nyüzsög a földön, faja szerint...
Elközelített hozzátok az Isten országa. Lk 10,9.
Karácsony második napja
Karácsony első napja
Szenteste
És hallottam a nagy sokaságot, amint zúg, morajlik, mint a mennydörgés. Hallelujah! Uralkodik a mi Istenünk, ő mindenható...
A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által ! 2Tim1,14.
Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: íme a Bíró az ajtó előtt áll. Jak 5,9.
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, ahol igazság lakik. 2Pt 3,13.
Jézus mondja: Eljövök hamar – én az alfa és az ómega, a legelső és legutolsó, az eredet és a végzet...
Mikor az Olajfák hegyén leült, a tanítványok külön odamentek hozzá és kérték: »Mondd meg nekünk, mikor történnek ezek? És mi lesz a jele eljövetelednek és az idők végének?
Legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében...
Mikor elvégezte Isten a hetedik napon az ő munkáját, a melyet alkotott, elégedetten tekintett arra.
Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, akik igazságban járnak...
Ismét, mondom nektek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám...
Mondta pedig annak is, aki őt meghívta: Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat...
Jézus: Én viszont azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek ...Legyen a ti beszédetek: igen, igen, nem, nem; ami ezeknél több, a gonosztól van.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek.
Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. De ha valaki önzetlenül szereti Istent, arra Isten is ráismer. (1Kor 8,3)
Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel...
Keresztelő János: Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálam, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó...
Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-e...
Szentháromság ünnepe
De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik nektek abban az órában, amit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól tibennetek. Mt 10,20.
És ha valaki valamit mond az embernek Fia ellen, megbocsáttatik annak; de annak, a ki a Szent Lélek ellen szól, az istenkáromlás, meg nem bocsáttatik. Lk 12,10
De Mózes esedezett az Úrnak, az ő Istenének színe előtt: Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izráelről a te szolgáidról, kiknek megesküdtél te magadra, mondván nékik: Megsokasítom a ti magotokat mint az égnek csillagait; és azt az egész földet, melyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökké. És abbahagyá az Úr azt a veszedelmet, melyet az ő népére akart bocsátani. 2 Mózes 32, 11.13-14
(Az őr) a kapott parancs értelmében börtönbe vetette őket és lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Silás zsoltárokat énekelve dicsérték az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Apcsel 16, 24-25
Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és senki el nem veszi tőletek örömeteket És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Jn 16, 22.23/a
És most íme én tudom, hogy nem látjátok többé az én orcámat ti mindnyájan, kik között általmentem, prédikálván az Istennek országát. Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok, mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem nektek az Istennek teljes akaratát. Apcsel20, 25-27.
Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, Ő pedig Istenben.
Húsvéthétfő
Húsvét
Nagyszombat
Nagypéntek
Nagycsütörtök
Virágvasárnap
Vasárnapi igehirdetés, márc. 29.
Vasárnapi igehirdetés, márc. 22.
Légy nékem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem! Zsoltárok 31,3/b
Mert az Isten igéje élő erő, élesebb a kétélű kardnál...
Azon a vidéken volt a vidék első tisztviselőjének, Publiusznak a birtoka. Ez házába fogadott és három napig szívesen látott minket. Publiusz apja történetesen láztól és vérhastól gyötörve feküdt. Pál bement hozzá, s imádsággal és kézrátétellel meggyógyította. Erre az eseményre aztán a sziget (Málta) többi betege is odajött és meggyógyultak. Imahét Csepel
Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten képmására megteremtetett igazságban és valóságos szentségben Ef 4, 23-24.
Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Zsid 13,14.
Hálát adunk a mennyekben nektek eltett reménységért, a melyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangélium. Nem szűnünk meg értetek imádkozni, hogy járjatok méltóan az Úrhoz. Hálát adván az Atyának, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába, aki képe a láthatatlan Istennek. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Mert tetszett az Atyának, hogy őbenne lakozzék az egész teljesség, és hogy Ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére álta. Kol 1, 3
Az Ige megtestesült, köztünk lakott és láttuk dicsőségét
Szent este 2019. 12. 24.
Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban Fil 4, 4-7.
János pedig, mikor hallott a fogságban Krisztus cselekedeteiről, elküldött kettőt az ő tanítványai közül azzal a kérdéssel: Te vagy az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így felelt: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok: A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik.
Akkor felelt egy a Vének közül, és mondta nékem: Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam: Uram, te tudod. És mondta nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Jel 7, 13-17.
Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt jó kedvéből.
A parancsolatok
Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve.
Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak temploma után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé! Zsoltárok 84.
A kősziklára épített ház
Jeremiás a fazekasnál
És mondta Jézusnak: Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz országodban! Lk 23, 42
Ha – emberileg szólva – vadállatokkal küzdöttem Efezusban, mit használ nekem? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor csak »együnk és igyunk, mert holnap meghalunk«. Ne engedjétek magatokat félrevezetni: »A gonosz társalgás megrontja a jó erkölcsöt.« Józanodjatok ki teljesen, és ne vétkezzetek! Némelyek ugyanis nem ismerik Istent. Azért mondom ezt, hogy szégyelljétek magatokat!
Mindennek rendelt ideje van
Pünkösd
Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, szedje a sátorfáját, és úgy kövessen. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét értem, megtalálja azt.
Mondta neki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni! - Ő így felelt: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben … stb. Lukács 11, 1-4. Mt 6, 9-13.
"És nagy sokaság ment hozzá, vivén magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezték őket a Jézus lábai elé; és meggyógyította őket." Máté 15, 30.
„Visszatért a hetven tanítvány örömmel: Uram, még a démonok is engednek nekünk a te neved által! De azon ne örüljetek, hogy a szellemek (πνεύματα gör. pneümata) néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.”
Jézus mondja: ...én azért jöttem, hogy az élet tényleg az övék legyen, sőt, valami különleges élet!
Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok … Az életnek fejedelmét pedig megöltétek; kit az Isten feltámasztott a halálból …
Húsvét
Nagypéntek
Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen
Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, a kit akarnak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Máté 27, 15
Mert tudjuk, hogy a törvény Istentől való és tökéletes; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Nem azt teszem, amit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekszem ...Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által!
Aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét értem, megtalálja azt.
Mondta azért a szőlőnek ura: Mit cselekedjem? Elküldöm az én szerelmes fiamat: talán azt, ha látják, megbecsülik.
Máté 20, 1-16. A gazda és a szőlőmunkások példázata
Mindenekelőtt azt kell megértenetek, hogy az Írás egyetlen prófétai beszéde sem egyéni értelmezés dolga...
Jób válaszolt az Úrnak, s így szólt: Most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondolat, amely neked lehetetlen...
Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe..
A ki hű a kevesen, a sokon is hű az; és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az...
Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben…
Jöjjetek énhozzám mind, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugtatlak titeket.
A Jézus Krisztus születése pedig így történt
Mindent panaszkodás és vita nélkül cselekedjetek!
Lk 21, 27. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel.
De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad...
Az élet tisztelete
Jel 22, 11-14.
Olvasd! Lukács evangéliuma 20, 27-40. “Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő néki.”
Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Filippi 1,21.
Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondták: Keresztelő János küldött minket te hozzád: Te vagy-e az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk? És felelt Jézus: Mondjátok meg Jánosnak, a miket láttatok és hallottatok: hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. És boldog, valaki én bennem meg nem botránkozik. Lk 7, 20-23.
Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak; Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Zsolt 78, 1-7.
Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mt 6, 13.
90 éve szentelték fel a Csepeli Evangélikus templomot
Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket ! Máté 5, 43-44.
Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek, a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mt 18,19.
Mert nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát. Jer sir 3, 31-33.
Dr Zoltán Katalin temetése
Egy keresztelőre: Örülj nagyon Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Íme királyod jön hozzád! Zakariás 9,9.
"Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba ..." Róma 11, 17-24.
És mondta Jeremiás próféta Hanániás prófétának: Halld csak, Hanániás! Nem az Úr küldött téged, és te hazugsággal biztatod e népet. (15.)
Nem egy atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-e minket? Miért csalja hát ki-ki az ő felebarátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? Malakiás 2,10.
János 8, 1-11.
Lukács 4, 24-28
Márk 1, 14-18
1 Korinthus 2, 11-16. Pünkösd Hétfő
Apostolok csel. 2, 1-18. Pünkösd Vasárnap
Vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet te, és Áron, a te atyádfia, és szóljatok ím e kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
Tisztánlátás
És most hallgass Jákob, én szolgám, és Izrael, a kit én elválasztottam...
És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek bölcsességgel és megértőn. Jer 3,15.
Lukács 5, 33-38
Máté 28, 9-15.
Máté 28, 1-8. 2018. Húsvét
Böjt 6. vasárnap
Böjt 4. vasárnap
Böjt 3. vasárnap
Böjt 2. vasárnap
Böjt 1. vasárnap
Ötvened vasárnap
Hatvanad vasárnap
Hetvened vasárnap
Ökumenikus imahét, nyitónap (Máté 25,31-40)
Péter első levele, első fejezet 10-13.
Lukács 12, 23. "Az élet több..."
"az ember reménységét is úgy teszed semmivé..." Jób könyve
2 Péter 3, 3-9. 13-14.
I. Thessz 4, 13-18.
A királyi tisztviselő fiának meggyógyítása
2017. október 31.
Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. Zsid 11, 4.
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. 2 Tim 3, 16.
Tízparancsolat
I. Móz 2, 7. és I. Kor 15, 45.
Jákób álma – az Isten (I. Mózes 28, 10-22.)
Dávid bűne - Olvasd Dávid és Betsabé történetét!
AUGUSZTUS 20.
I. Korinthus 10, 1-12.
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
Egy esküvőre
Miből épül? (I. Jn 4, 16-19.)
Egy esküvői prédikáció
A jó pásztor életét (lelkét) adja a juhokért (János 10, 11-16)
Mint ma született csecsemők az igének tiszta, hamisítatlan tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek! (I. János 5, 4.)
Jézus – ma Húsvét hétfő (ApCsel 10,44)
Igehirdetés 2011.01.22.
 

Igehírdetések

2021. febr. 21. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam, de te Uram örökké megmaradsz... Zsolt 102, 12-15.
2021. febr. 14. Amikor Jerikó felé ment, az út mellett egy vak koldus ült, aki így kiáltott: Jézus! Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Lukács 18, 38.
2021. febr. 7. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.... Zsid 4, 11-13.
2021. jan. 31. Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcseségével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával... Jer 9, 23.24.
2021. jan. 24. Jézus követeket küldött a samaritánusok egyik helységébe, hogy szállást készítsenek neki... Lk 9,51.
2021. jan. 17. Mikor eljön az egész Izráel, hogy megjelenjék az Úr előtt, a te Istened előtt: olvasd fel a törvényt az egész Izráel előtt fülük hallatára. 5Mózes 31.
2021. jan. 10. Kiszállt tehát Noé és vele fiai, a felesége és fiainak a feleségei, és kijött a bárkából valamennyi állat, lábasjószág és csúszómászó, amely nyüzsög a földön, faja szerint. 1Móz 8.9.
2020. dec. 27. És gyógyítsátok a betegeket, a kik ott lesznek, és mondjátok nekik: Elközelített hozzátok az Isten országa. Lk 10,9.
2020. dec. 26. Üdvözítőnk kegyelme révén megigazulva, reménybeli örököseivé lettünk az örök életnek. Tit 3, 4-7.
2020. dec. 25. Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon Tit. 2,11-12.
2020. dec. 24. Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk. Zsidókhoz írt levél 1,1.
2020. dec. 20. És hallottam a nagy sokaságot, amint zúg, morajlik, mint a mennydörgés. Hallelujah! Uralkodik a mi Istenünk, ő mindenható... Jel 19,6-8.
2020. dec. 13. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által ! 2Tim1,14.
2020. dec. 6. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: íme a Bíró az ajtó előtt áll. Jak 5,9.
2020. nov. 29. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, ahol igazság lakik. 2Pt 3,13.
2020. nov. 15. Jézus mondja: Eljövök hamar – én az alfa és az ómega, a legelső és legutolsó, az eredet és a végzet – és velem van a jutalma minden cselekedetnek. Boldogok, akik kimossák ruháikat, hogy hatalmuk legyen az élet fája fölött és a kapukon bemehessenek a városba. Jel 22, 12-14.
2020. nov. 8. Mikor az Olajfák hegyén leült, a tanítványok külön odamentek hozzá és kérték: »Mondd meg nekünk, mikor történnek ezek? És mi lesz a jele eljövetelednek és az idők végének? Máté 24,1-31.
2020. nov. 1. Legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében... Efezus 6,11-17.
2020. okt. 18. Mikor elvégezte Isten a hetedik napon az ő munkáját, a melyet alkotott, elégedetten tekintett arra. 1Mózes 2,2.
2020. okt. 11. Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, akik igazságban járnak... 2Jn 4-7.
2020. okt. 4. Ismét, mondom nektek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám... Mt 18, 19-20
2020. szept. 27. Mondta pedig annak is, aki őt meghívta: Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat... Lk 14, 12-14.
2020. augusztus 30. Jézus: Én viszont azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek ...Legyen a ti beszédetek: igen, igen, nem, nem; ami ezeknél több, a gonosztól van. Máté 5,34.37.
2020. augusztus 23. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek. Máté 6,12.
2020. augusztus 2. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell... 1Kor 8,3
2020. július 26. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel... 1Jn 5, 19-20
2020. július 19. Keresztelő János: Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálam, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó... Mt 3, 11.12.
2020. július 5. Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-e... Lk 10,21
2020. június 7. Szentháromság ünnepe Lk 10,21
2020. június 1. De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik nektek abban az órában, amit mondjatok... Mt 10,20.
2020. május. 1. És ha valaki valamit mond az embernek Fia ellen, megbocsáttatik annak; de annak, a ki a Szent Lélek ellen szól, az istenkáromlás, meg nem bocsáttatik. Lk 12,10
2020. május. 17. De Mózes esedezett az Úrnak, az ő Istenének színe előtt: Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izráelről a te szolgáidról... 2 Mózes 32, 11.13-14
2020. május. 10. ...Éjféltájban Pál és Silás zsoltárokat énekelve dicsérték az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Apcsel 16, 24-25
2020. május. 3. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok... Jn 16, 22.23/a
2020. ápr. 26. És most íme én tudom, hogy nem látjátok többé az én orcámat ti mindnyájan... 1Jn 4,15
2020. ápr. 19. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, Ő pedig Istenben. Apcsel20, 25-27.
2020. ápr. 13. Húsvéthétfő 5Móz 32, 39.40
2020. ápr. 12. Húsvét Jób 19. 25.26.
2020. ápr. 11. Nagyszombat János 19, 38.39.
2020. ápr. 10. Nagypéntek Mt 27, 36. 54.
2020. ápr. 9. Nagycsütörtök Máté 26,36-46
2020. ápr. 5. Másnap a nagy sokaság, a mely az ünnepre jött, hallván, hogy Jézus Jeruzsálembe jön pálmaágakat vett, kiment elé, és így kiáltott: Hozsánna ! Jn12,12-19.
2020. márc. 29. Testvéreim, Krisztus vérének erejében megvan tehát a reményünk arra, hogy beléphetünk a Szentek Szentjébe... Zsidókhoz írt levél 10, 19-25.
2020. márc. 22. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint... Róma 7, 22-25.
2020. febr. 23. Légy nékem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem! Zsoltárok 31,3/b
2020. febr. 16. Mert az Isten igéje élő erő, élesebb a kétélű kardnál... Zsid. 4,12-16
2020. jan. 25. Azon a vidéken volt a vidék első tisztviselőjének, Publiusznak a birtoka. Ez házába fogadott és három napig szívesen látott minket. Publiusz apja történetesen láztól és vérhastól gyötörve feküdt. Pál bement hozzá, s imádsággal és kézrátétellel meggyógyította. Erre az eseményre aztán a sziget (Málta) többi betege is odajött és meggyógyultak. ApCsel 28, 7-9.
2020. jan. 1. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten képmására megteremtetett igazságban és valóságos szentségben Ef 4, 23-24.
2019. dec. 31. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Zsid 13,14.
2019. dec. 29. Hálát adunk a mennyekben nektek eltett reménységért, a melyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangélium. Nem szűnünk meg értetek imádkozni, hogy járjatok méltóan az Úrhoz. Hálát adván az Atyának, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába, aki képe a láthatatlan Istennek. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Mert tetszett az Atyának, hogy őbenne lakozzék az egész teljesség, és hogy Ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére álta. Kol 1, 3kk
2019. dec. 25. Az Ige megtestesült, köztünk lakott és láttuk dicsőségét János 1, 14.
2019. dec. 24. Szent este Mt 8, 19-20.
2019. dec. 22. Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban Fil 4, 4-7.
2019. dec. 15. János pedig, mikor hallott a fogságban Krisztus cselekedeteiről, elküldött kettőt az ő tanítványai közül azzal a kérdéssel: Te vagy az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így felelt: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok: A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik. Máté 11, 2-5.
2019. nov. 24. Akkor felelt egy a Vének közül, és mondta nékem: Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam: Uram, te tudod. És mondta nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Jel 7, 13-17.
2019. nov. 3. Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt jó kedvéből. Fil 2, 12-13.
2019. okt. 20. A parancsolatok II. Móz 20, 1-17.
2019. szept. 29. Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Jer 17, 5. és a következők.
2019. szept. 22. Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak temploma után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé! Zsoltárok 84.
2019. szept. 15. A kósziklára épített ház Lk 6, 47-48.
2019. szept. 8. Vajon nem cselekedhetem-é veletek úgy, mint ez a fazekas, oh Izráel háza? Ezt mondja az Úr: Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, oh Izráel háza! Jeremiás 18, 1kk
2019. szept. 1. És mondta Jézusnak: Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz országodban! Lk 23, 42
2019. jún. 30. Ha – emberileg szólva – vadállatokkal küzdöttem Efezusban, mit használ nekem? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor csak »együnk és igyunk, mert holnap meghalunk«. Ne engedjétek magatokat félrevezetni: »A gonosz társalgás megrontja a jó erkölcsöt.« Józanodjatok ki teljesen, és ne vétkezzetek! Némelyek ugyanis nem ismerik Istent. Azért mondom ezt, hogy szégyelljétek magatokat! 1Kor 15,32-34
2019. jún. 16. Mindennek rendelt ideje van... Prédikátor 3,1-8.
2019. jún. 9. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, és ti bennem, és én bennetek A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Jn 14, 16. 20. 21.
2019. jún. 2. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, szedje a sátorfáját, és úgy kövessen. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét értem, megtalálja azt Mt 16, 24-25.
2019. máj. 26. Mondta neki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni! - Ő így felelt: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben... Lukács 11, 1-4. Mt 6, 9-13.
2019. máj. 19. És nagy sokaság ment hozzá, vivén magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezték őket a Jézus lábai elé; és meggyógyította őket. Máté 15, 30.
2019. máj. 12. Visszatért a hetven tanítvány örömmel: Uram, még a démonok is engednek nekünk a te neved által! De azon ne örüljetek, hogy a szellemek (πνεύματα gör. pneümata) néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Lk 10, 17. 20.
2019. máj. 5. Jézus mondja: ...én azért jöttem, hogy az élet tényleg az övék legyen, sőt, valami különleges élet! Jn 10, 10.
2019. ápr. 28. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok … Az életnek fejedelmét pedig megöltétek; kit az Isten feltámasztott a halálból … Apostolok cs. 3,14-15.
2019. ápr. 21. Húsvét I.Kor 44-49.
2019. ápr. 19. Nagypéntek Hós 6,1–3
2019. ápr. 14. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen Jel 1, 5-6.
2019. ápr. 7. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, a kit akarnak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Bara.bbásnak hívtak. Máté 27,15
2019. márc. 31. Mert tudjuk, hogy a törvény Istentől való és tökéletes; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Nem azt teszem, amit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekszem ...Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által! Rm 7, 14-15. 24-25.
2019. márc. 24. Aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét értem, megtalálja azt. Máté 10, 38-39.
2019. márc. 17. Mondta azért a szőlőnek ura: Mit cselekedjem? Elküldöm az én szerelmes fiamat: talán azt, ha látják, megbecsülik. Lukács 20,9-13.
2019. febr. 17. A gazda és a szőlőmunkások példázata Máté 20, 1-16
2019. febr. 10. Mindenekelőtt azt kell megértenetek, hogy az Írás egyetlen prófétai beszéde sem egyéni értelmezés dolga. ... Jób 42, 1-6
2019. febr. 3. Jób válaszolt az Úrnak, s így szólt: Most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondolat, amely neked lehetetlen... II. Péter 1, 20-21.
2019. jan. 6. Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe... Mt 2, 1-12.
2019. jan. 1. A ki hű a kevesen, a sokon is hű az; és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az… Lk 16, 9-12.
2018. dec. 30. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben… II. Tim 4, 2. 7-8.
2018. dec. 26. Jöjjetek énhozzám mind, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugtatlak titeket. Mt 11, 28-29.
2018. dec. 24. A Jézus Krisztus születése pedig így történt Mt 1, 18-24.
2018. dec. 23. Mindent panaszkodás és vita nélkül cselekedjetek! Filippi 2, 14-16/a
2018. dec. 9. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Lk 21, 27.
2018. dec. 2. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad... Jelenések 2,1-5.
2018. nov. 25. Az élet tisztelete Filippi 2, 5-8.
2018. nov. 18. Jel 22, 11-14. Jel 22, 11-14.
2018. nov. 11. Olvasd! Lukács evangéliuma 20, 27-40. “Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő néki.” Lukács 20, 27-40.
2018. nov. 4. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Filippi 1,21.
2018. okt. 28. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondták: Keresztelő János küldött minket te hozzád: Te vagy-e az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk? És felelt Jézus: Mondjátok meg Jánosnak, a miket láttatok és hallottatok: hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. És boldog, valaki én bennem meg nem botránkozik. Lk 7, 20-23.
2018. okt. 26. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak; Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Zsolt 78, 1-7.
2018. okt. 21. Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mt 6, 13.
2018. okt. 7. 90 éve szentelték fel a Csepeli Evangélikus templomot Agg 2,15.
2018. szept. 30. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket! Mt 5,43-44.
2018. szept. 23. Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek, a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mt 18,19.
2018. szept. 16. Mert nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát. Jer sir 3, 31-33.
2018. aug. 28. Dr Zoltán Katalin temetése Mk 5, 36/b
2018. aug. 12. Egy keresztelőre: Örülj nagyon Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Íme királyod jön hozzád! Zakariás 9,9.
2018. aug. 12. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba ... Róma 11, 17-24.
2018. júl. 1. És mondta Jeremiás próféta Hanániás prófétának: Halld csak, Hanániás! Nem az Úr küldött téged, és te hazugsággal biztatod e népet. Jeremiás 28, 5-17.
2018. jún. 24. Nem egy atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-e minket? Miért csalja hát ki-ki az ő felebarátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? Malakiás 2,10
2018. jún. 17. János 8, 1-11. János 8, 1-11.
2018. jún. 10. Lukács 4, 24-28. Lukács 4, 24-28.
2018. jún. 3. Márk 1, 14-18 Márk 1, 14-18.
2018. máj. 21. Pünkösd Hétfő 1 Korinthus 2, 11-16.
2018. máj. 20. Pünkösd Vasárnap Apostolok Csel. 2, 1-18.
2018. máj. 13. Vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet te, és Áron, a te atyádfia, és szóljatok ím e kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet IV. Mózes 20, 8-12.
2018. máj. 6. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! IV. Mózes 6, 24.
2018. ápr. 29. Tisztánlátás Máté 7,3.
2018. ápr. 22. És most hallgass Jákob, én szolgám, és Izrael, a kit én elválasztottam... Jer 3,15.
2018. ápr. 15. És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek bölcsességgel és megértőn. Jer 3,15.
2018. ápr. 8. Húsvét utáni első vasárnap Lukács 5, 33-38.
2018. ápr. 2. Húsvéthétfő Máté 28, 9-15.
2018. ápr. 1. Húsvét Máté 28, 1-8.
2018. márc. 25. Böjt 6. vasárnap Zsolt 92
2018. márc. 11. Böjt 4. vasárnap 1Jn 4, 20.
2018. márc. 4. Böjt 3. vasárnap Jn 1, 35-36.
2018. febr. 25. Böjt 2. vasárnap Jeremiás 26, 4-6. 11.
2018. febr. 18. Böjt 1. vasárnap 1 Móz 3,15.
2018. febr. 11. Ötvened vasárnap Jn 4, 25-26.
2018. febr. 4. Hatvanad vasárnap Lk 13,31-35
2018. jan. 28. Hetvened vasárnap Márk 7,5-6
2018. jan. 21. Ökumenikus imahét, nyitónap Máté 25,31-40
2018. jan. 21. Péter első levele, első fejezet 10-13. 1Péter 1,10-13
2017. dec. 31. "Az élet több..." Lukács 12, 23.
2017. dec. 10. az ember reménységét is úgy teszed semmivé... Jób 14, 14-22. / Jn 14, 1-6.
2017. nov. 26. 2 Péter 3, 3-9. 13-14. 2 Péter 3, 3-9. 13-14.
2017. nov. 12. I. Thessz 4, 13-18. I. Thessz 4, 13-18.
2017. nov. 5. A királyi tisztviselő fiának meggyógyítása Jn 4, 46-54.
2017. okt. 31. A reformáció ünnepe
2017. okt. 29. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. Zsid 11,4
2017. okt. 22. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. 2Tim 3,16.
2017. okt. 15. Tízparancsolat II. Móz. 20
2017. szept. 24. I. Móz 2,7. és I. Kor 15,45. I. Móz 2,7. és I. Kor 15,45.
2017. szept. 17. Jákób álma – az Isten I. Mózes 28, 10-22.
2017. aug. 27. Dávid bűne 2 Sámuel 12.
2017. aug. 20. Augusztus 20. Máté 4, 8-10.
2017. aug. 13. I. Korinthus 10, 1-12. I. Korinthus 10, 1-12.
2017. aug. 6. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! I. Thesszalonika 5,5.
2017. júl. 30. Egy esküvőre Efezus 4,32.
2017. jún. 18. Miből épül? I. Jn 4, 16-19.
2017. május. 13. Egy esküvői prédikáció
2017. ápr. 30. A jó pásztor életét (lelkét) adja a juhokért János 10, 11-16.
2017. ápr. 23. Mint ma született csecsemők az igének tiszta, hamisítatlan tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek! I. János 5, 4.
2017. ápr. 17. Jézus – ma Húsvét hétfő ApCsel 10,44
2011. jan. 22. Nem a nap lesz többé nappali világosságod és fényességül nem a hold világol néked, hanem sz. Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Ézsaiás 60, 19.

Társoldalak
Napi igék
Legutóbbi körlevél
A csepeli templom története
Raffay Sándor püspök avató beszéde (részlet)
80 éves a csepeli evangélikus templom
Egyebek
 
Képek

 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster